Filter results by:
Sortati dupa: relevanta - data
Publicați CV-ul dvs. - Durează doar câteva secunde

locuri de munca Penny Market

Pagina 1 din 15 de locuri de muncă
 • R esp o n sabilități.
 • M anipularea co rectă cantitativ ș i calitativ a m ărfi i din depo zit;
 • Îm paletarea ș i înfo lierea co rectă a m ărfi i;
 • Minim studi medi - studile în domeniul ingineriei sau construcților reprezintă un avantaj;
 • Abilități foarte bune de: organizare, comunicare și lucru în echipa;
 • R esp o n sabilități.
 • Co m is io na rea co rectă ca ntita tiv ș i ca lita tiv a m ărfi i pentru fi lia le (m a ga zine);
 • Pachetul tău de ben eficii in clude:
 • R esp o n sabilități.
 • Răspunde de im plem entarea standardelor de siguranță și securitate a produselor;
 • A sigură gestiunea corectă și com pletă a num erarului…
 • Abilitatea de a gestiona conflicte, adaptabilitate, autoreflexie.
 • Motivatia de a performa, responsabilitate, gandire orientata spre soluti.
 • R esp o n sabilități.
 • C o o rdo nează și asigu ră co ndu cerea co m ercial-eco no m ică a p u nctu lu i de lu cru ,.
 • Bu nu ri aflate în gestiu nea So cietății).
 • Experienta de min 3 ani in activitatea de conducere (echipe mai mari de 10 persoane);
 • Experienta de min 4 ani in activitatea de comert (experienta intr-o retea…
 • R esp o n sabilități.
 • Verifi carea cantitativă ș i calitativă a m ărfi i com isionate p entru fi liale;
 • D ep aletarea, îm p aletarea, defolierea ș i înfolierea…
 • R esp o n sabilități.
 • Co m is io na rea co rectă ca ntita tiv ș i ca lita tiv a m ărfi i pentru fi lia le (m a ga zine);
 • Pachetul tău de ben eficii in clude:
 • R esp o n sabilități.
 • Verificarea p e baza listelo r de p regătire a m ărfu rilo r, a nu m ăru lu i u nitățilo r de transp o rt de la dep o zit către filiale;