locuri de munca Penny Market

Filter results by:
Sortati dupa: relevanta - data
Tip de loc de munca
Pagina 1 din 20 de locuri de muncă
Publicați CV-ul dvs. - Durează doar câteva secunde
Market scouting, tendering, negotiation, cost analysis, contractual aspects, claim manage-. Perform market analysis in order to identify the best suppliers in...
R esp o n sabilități. M anipularea co rectă cantitativ ș i calitativ a m ărfi i din depo zit; Îm paletarea ș i înfo lierea co rectă a m ărfi i;...
R esp o n sabilități. Verifi carea cantitativă ș i calitativă a m ărfi i com isionate p entru fi liale; D ep aletarea, îm p aletarea, defolierea ș i înfolierea...
R esp o n sabilități. Co m is io na rea co rectă ca ntita tiv ș i ca lita tiv a m ărfi i pentru fi lia le (m a ga zine);...
R esp o n sabilități. C o o rdo nează și asigu ră co ndu cerea co m ercial-eco no m ică a p u nctu lu i de lu cru ,. Bu nu ri aflate în gestiu nea So cietății)....
R esp o n sabilități. D epozitarea articolelor pe rafturi sau în stiv e; C om pletarea locațiilor d e com isionare cu articole d epozitate pe rafturi sau stiv e...
R esp o n sabilități. Coordonează și asigură gestiunea corectă, com pletă și efi cientă a produselor și a casei de m arcat; Către personalul aflat în subordine;...
R esp o n sabilități. Efectu ează recepția can titativă și calitativă a m ărfi i co n fo rm pro cedu rilo r; Efectu ează co recții pe avize în cazu l în care co...
Absolvent al unei facultăți economice (Contabilitate ar fi un avantaj); Cunoașterea limbi engleze :. Mediu/avansat (limba germană constituie un avantaj);...
Absolvent studi superioare; Experiență de minim 3 ani în aprovizionarea cu produse alimentare; Cunoașterea pieței de produse alimentare și nealimentare, dar și...